Sverige

Störst klimatpåverkan i Sverige -personbilar!


Med 19,3% står personbilstrafiken för den största andelen utsläpp av växthusgaser i Sverige. 


Att ersätta resande med fossildrivna bilar borde därför stå högst på listan av klimatåtgärder.


Den nuvarande kollektivtrafiken har under decennier förgäves försökt ersätta privatbilismen utan att lyckas.


Endast 5 % av trafikarbetet med personbil handlar om korta resor under 5 kilometer vilket ger små möjligheter att ersätta med cykling och annan mikro-mobilitet i större utsträckning.


Säker, bekväm, effektiv och ekonomisk samåkning dörr-till-dörr i eldrivna Robotaxi som CabiBUS bör därför ha störst potential att ersätta en stor del av personbilstrafiken med hållbar mobilitet, så att 2030-målen kan nås.


Exempel Göteborg:

Göteborg har, som de flesta städer, trafikproblem. Här visas exempel
på hur CabiBUS konceptet kan användas för att skapa en hållbar

kollektivtrafik som kan ge betydande minskning av privatbilismen.

 

CabiBUS är utformat för att komma så nära den idealiska

kollektivtrafiken som möjligt och därmed åstadkomma den största

och snabbaste reduceringen av resandet med fossildrivna privatbilar.

 

Resande inom Göteborg:  Olika åtgärder för att minska privatbilismen,

t.ex. trängselskatt,  har misslyckats. I denna artikel säger en politiker

"– Att få ner bilresandet är en av våra stora utmaningar, man har

beslutat om en trafikstrategi i kommunfullmäktige. Men just nu står vi lite och stampar i arbetet med att få ned bilresandet till år 2035,"

Trots detta fortsätter politikerna att bara satsa på samma gamla teknik för kollektivtrafiken: spårvagnar och stora bussar i fasta linjer, hållplatser och knutpunkter. I mars 2018 tog fullmäktige beslut om Koll2035, en plan för 25 miljarder under de närmaste 17 åren. Före beslutet tog GP in denna debattartikel Släpp in den nya tekniken i trafikplaneringen   

 

Pendling till och från Göteborg: 50 000 göteborgare pendlar varje dag till grannkommunerna och över 120 000 grannar pendlar in, en mycket stor andel med privatbilar.  Politikerna bestämde sig för länge sedan att lösningen skulle vara en tågtunnel under Göteborg - Västlänken, kostnad minst 25 miljarder. Då skulle resande med pendeltågen kunna öka och privatbilismen minska trodde man. Det har växt fram ett stort motstånd mot Västlänken, grundat på obevisad nytta och stora risker för miljön i centrala Göteborg.

Problemet verkar vara att politiker och planerare är så inkörda i ett linjebaserat kollektivtrafiksystem så att de bara kan tänka på hur man skall snabba upp resandet från station till station, från knutpunkt till knutpunkt. Resenärerna ser i stället på hela resan mellan hemmet och arbetsplatsen och då finner de allra flesta att den egna bilen är bästa färdsättet, trots den högre kostnaden, trängselskatt och höga parkeringsavgifter.

 

De 50 miljarderna kan i stället satsas på en ny attraktiv kollektivtrafik som bygger på dessa förutsättningar:

 

Dörr-till-dörr: Du skall inte behöva ta dig till en hållplats i ur och skur, du skall inte behöva byta till andra fordon på vägen och du skall komma ända fram till resmålet, inte behöva ta en nattlig promenad på en skum väg från hållplatsen till hemmet.

 

Ostört, säkert och effektivt: Du skall sitta i en egen kupé (cabin), inte störas eller smittas av andra, kunna arbeta, läsa, äta och därmed göra resan till effektiv tid, då gör det inget om restiden eventuellt blir lite längre än med privatbilen. Egen hytt gör det möjligt att ha krockkuddar runt om, mycket säkrare än all annan kollektivtrafik om olyckan skulle vara framme. CabiBUS är en Robobus med Privacy!

 

Eldrivet, ekologiskt hållbart: Batteridrivna fordon, energisnålast per passagerarkilometer, inga miljöstörande utsläpp.

 

Full geografisk täckning inom 10 mil runt en stad: Inte begränsat till vissa sträckor i ett samhälle eller region. Kan ta sig fram även på alla smala gator och vägar.

 

Enkelt att införa: Skall inte kräva stora anläggningsarbeten och ingrepp i miljön i form av spår och hållplatser på marken, i luften eller under jorden.

 

Fungera väl ihop med befintlig kollektivtrafik: Lätt att kombinera med tåg vid längre resor.

 

Bättre än privatbilresa: Skall vara ett tillräckligt lockande alternativ till privatbilen för de allra flesta dagliga resorna så att det blir en betydande minskning av privatbilismen. En fullsatt CabiBUS som ersätter 6 privatbilar ger en minskning av trafiken med 83%! Med platooning frigörs dessutom ytterligare utrymme på gator och vägar.

 

Kostnadseffektivt: Minskar behovet av offentliga investeringar och subventioner av kollektivtrafiken. Driftkostnaderna för självkörande elfordon är mycket låga, beräkningar har gjorts som visar på ned till 2 kr/km. Det kan t.o.m. göra att kollektivtrafiken kan bli ännu billigare för resenärerna och ändå ge intäkter till samhället, i stället för som nu skattesubventioneras med ca 50%.

 

Organiseration: Västtrafik är den naturliga operatören för CabiBUS i Västsverige.

Men CabiBUS kan även vara en helt fristående, privatdriven service eftersom den inte behöver ha någon koppling till övriga kollektivtrafiken. 

 

CabiBUS kommer också att kunna användas för vanliga taxi-tjänster, t.ex. när snabbast resa är nödvändigt eller när flera personer skall resa tillsammans från en plats till en annan. Skillnaden blir bara att det blir andra taxor vid sådana bokningar.


Eldrivna Robotaxi som CabiBUS kommer att snabba upp övergången till fossilfritt resande eftersom resekostnaden kommer att vara lägre än för fossildrivna privatbilar som fortfarande kommer att finnas kvar i många år. 

 

Robotaxi tjänster med autonoma bilar utvecklas nu av många av världens största företag. Google Waymo, General Motors Cruise, Amazons Zoox, Nevs och andra arbetar med sådana tjänster. De satsar på att erbjuda billiga taxi-tjänster med förarlösa fordon.

Waymo är ledande och kör 2024 betalande passagerare i Los Angeles, San Francisco, Phoenix och Austin.


Men det är inte optimalt att ett antal transportörer erbjuder resor bara inom olika delar av en region eller konkurrerar på samma områden. Det ökar risken för låg beläggning i varje fordon och därmed mer trafik.

Många forskare varnar också för ökade trafikstockningar när alla kan ta en billig direktresa ensam i en robotaxi, så politiker kommer troligen att behöva hitta sätt att ge delat resande, i form av Robobus/CabiBUS och nuvarande former av kollektivtrafik, prioritet i städer. Prissättningen kommer fortsatt att vara ett sätt att få resenärer att välja samåkning och CabiBUS har lägre kostnad än Robotaxi eftersom flera reser med varje fordon. Men risken är att den nuvarande förarstyrda trafiken med spårvagnar och stora bussar måste subventioneras ytterligare för att konkurrera med Robotaxi och det är hög tid för planerarna att börja räkna på detta innan man investerar många miljarder på nuvarande teknik. 

 

 

CabiBUS

kan klara

pendlings-

resandet

inom 10 mil

runt Göteborg


Med 6 passagerare

högtrafiken morgon

och kväll ersätter den

6 personbilar med ensam

förare, en trafikminskning med 83%!

CabiBUS klarar resetopparna på morgon och kväll på en laddning. På dagen turas fordonen om att ladda så att de klarar kvällstrafiken. På natten laddas de fullt för att vara klara nästa morgon.

Eftersom inpendlingen till Göteborg är större (120 000) än utpendlingen (53 000) nattparkerar de flesta CabiBUS på orterna runt Göteborg: Trollhättan, Borås och Varberg t.ex.

 

När resandet minskar på kvällen byts ett antal passagerarhytter ut mot paketboxar och CabiBUS använd för att leverera varor hem till den ökande e-handelns kunder.

 

På natten kan fordonen tyst åka runt och automatkartlägga alla mindre vägar i området som ännu inte är inlagda i systemet för den självkörande tekniken.

I denna rapport: https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/transporterna-och-klimatmalen står:
"Men sett till det totala antalet fordonskilometer i landet utgör de korta resorna i (stor)städerna endast en mycket liten del. I den stora omställning som troligen behövs, räcker det därför inte särskilt långt att fokusera på trafiken inom våra städer.

Den nationella resvaneundersökningen visar till exempel att bara 5 % av trafikarbetet med personbil handlar om korta resor under 5 kilometer."

Detta understryker vikten av att satsa på regionala lösningar och inte att varje stad planerar för sina lokala behov.

Städerna får ju automatisk den stora nyttan av att privatbilismen, dess miljöpåverkan, trafiken och parkeringsproblemen minskar kraftigt.


En VTI rapport, "Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg" skriver:

"Det är därför viktigt att tidigt uppskatta möjliga framtidsscenarier för självkörande fordon. Utifrån dessa scenarier kan man sedan föra en diskussion kring hur regler och styrmedel bör användas för att största möjliga samhällsnytta ska uppnås."


CabiBUS är ett framtidsscenario som det är hög tid för forskare och trafikplanerare att utvärdera så att inte Robotaxi för enskilt resande hinner etableras i stor skala och förvärra trafiksituationen i städerna.


Ny rapport från IVA: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen


Att ersätta personbilar med fossilfri mobilitet har störst potential för att nå miljömålen.


CabiBUS kan minska behovet av nytillverkade elbilar med över 50% och ändå klara mer än en fördubbling av persontrafiken för 10 - 100 km resor!

Utdrag ur slutrapporten visar att CabiBUS lösning med personliga hytter är nödvändigt för att ge full trygghet och en stor övergång från personbilismen.

VAD FÅR DIG ATT KÄNNA DIG TRYGG PÅ VÄG TILL OCH PÅ BUSSEN, SPÅRVAGNEN ELLER TÅGET?
HUR VIKTIG ÄR PERSONALEN FÖR DIN TRYGGHET?
− I nuläget är det tryggt på dagen men otryggt på kvällen.
− Påverkade personer skapar otrygghet på hållplatser och ombord på kollektivtrafiken.

HUR SER NI PÅ FÖRARLÖSA FORDON?
− Förarlöst är bra ur trafiksäkerhetsperspektiv.
− Det behövs personal ombord för att det ska finnas en känsla av säkerhet

Dialog om framtidens kollektivtrafik

Vad säger invånarna?

December 2014. CabiBUS var ett av 10 förslag som presenterades.

Paketleveranser

E-handeln ökar kraftigt och paketen skall lämnas till privatadresser eller hämtas på utlämningsställen. Detta skapar mycket trafik i bostadsområden. Flera företag har börjat utveckla självkörande fordon för paketleveranser.

CabiBUS kan ha utbytbara hytter, när persontrafiken är lägre på dagtid, kvällstid och lördag-söndag kan CabiBUS,  tyst och utan avgaser, till låg kostnad leverera paket.

Återvinning

Dessa pakethytter kan även användas för en effektiv återvinningshantering. När metall-, plast-, glas-, tidnings-, kompost-, sopor- och/eller kartongbehållaren börjar bli full bokar man hämtning till lämplig tid när man är hemma på kvällen eller helgen, en tyst CabiBUS kör fram och man tar ut nya behållare och ställer in de fulla. Det bör resultera i betydligt större andel återvinning än det nuvarande systemet och mindre trafik med stora sopbilar i bostadsområdena.

Planering för bättre kollektivtrafik i Göteborg


Göteborg, och förstås andra städer i Sverige, behöver bättre kollektivtrafik och det finns många olika åsikter om var, när och hur dessa förbättringar skall genomföras.


Fler broar eller tunnlar till Hisingen? Fler spårvagnslinjer? Metrobussar? Fler pendeltåg? Tåg till Landvetter flygplats? Debatten om Västlänkens för- och nackdelar är inte heller på långa vägar över.


Västsvenska Handelskammaren skriver på sin hemsida 3 februari 2021: FRAMTIDENS INFRASTRUKTUR – HUR SER DEN UT? Där tycker Handelskammarens tidigare VD Anders Källström att politikerna ska avvakta när det gäller nya satsningar.

– Sitt still i båten är min uppmaning. Stora förändringar är på gång och under de kommande decennierna kommer vi att se en mindre revolution.

Det är en mycket klok uppmaning som alla politiker och planerare borde ta på största allvar.

 

Och vi behöver inte vänta i decennier, flera företag i USA och Kina har sedan 2020, efter många år av tester, fått tillstånd att köra passagerare i autonoma fordon utan en mänsklig förare i bilen. Visserligen inom begränsade områden men ändå på fullt trafikerade gator och vägar. Dessa företag räknar med en bredare lansering redan inom ett par år.


Att under dessa omständigheter fatta miljardbeslut om nya satsningar på ”gammal” teknik är inte ansvarsfullt, inte heller att lägga tid och resurser på sådana utredningar just nu.


Drive Sweden skriver på sin websida om projektet Affärsmodeller för Robotaxis. Det är Handelshögskolan i Stockholm, Trafikverket, Göteborgs stad och CEVT som nu undersöker hur flottor med Robotaxi kan användas för kollektivtrafik.

Det skall bli intressant att se vad de kommer fram till och om de jämför effekterna av Robotaxi för enskilt resande med Robotaxi för samåkning, dvs. riktig kollektivtrafik.


Det finns farhågor att Robotaxi för enskilt resande, som vanlig taxi, kommer att förvärra trafiksituationen i städerna eftersom den låga kostnaden kommer att ge en stor ökning av taxiresorna.

Samåkning i Robotaxi blir förstås ännu billigare, men eftersom flera personer delar fordonet blir det färre fordon på gatorna, särskild om många väljer detta bekväma och billiga resandet i stället för att ta egna bilen.

Nu har visserligen den pågående pandemin gjort att ”Risk för smitta” gått upp till den viktigaste faktorn när man väljer transportsätt, enligt en undersökning, men den risken elimineras om man utformar delade Robotaxi fordon med privata hytter, då blir det dessutom nästan som att åka privat limousin till jobbet.

 

En annan viktig faktor som politiker och planerare har att förhålla sig till är de GLOBALA MÅLEN som 193 länder skrev under på 2015. Mål 11 heter Hållbara städer och samhällen och där finns 11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

En ny kollektivtrafik med eldrivna Robotaxi som täcker Göteborg med omgivning har alla förutsättningar att uppfylla Mål 11.2 om man ser till att utforma fordon och service på rätt sätt.


Anders Källström sammanfattar det så här: - Med förarlösa bilar kommer det att vara realistiskt att nå Trafikverkets nollvision för dödade i trafiken, med delningstjänster behöver vi färre fordon och med elbilarna kan utsläppen minskas dramatiskt.

 

Det är först när man grundligt utrett dessa nya möjligheter till kollektivtrafik som man kan jämföra och se vilka satsningar som ger bäst resultat för staden och regionen.


Einride är ett svenskt företag som ska göra transporter tio gånger billigare med självkörande lastbilar. De kör redan prov i Jönköping med samma teknik som CabiBUS skall bygga på, d.v.s. autonom drift på Level 4 med fjärrstyrning när bilen behöver assistans.

Einride skall hantera större varutransporter från  A till B.

Sedan kan CabiBUS ta över leveransen från lager till konsument, B till C (Business to Consumer)

Göteborg planerar för självkörande fordon,

CNBC rapporterar i denna video.

Tyvärr ges inga konkreta exempel på hur kollektivtrafik med självkörande elfordon för samåkning kan bidra till de förbättringar som nämns i programmet.